Православни манастири


Историята на православните манастири по българските земи е тясно свързана с историческото и културно развитие на България. С приемането на християнството във втората половина на IХ в. езическите храмове са разрушени и на тяхно място се издигат християнски църкви. Тогава по нашите земи вече съществува християнска култова архитектура и тя става основа на по-нататъшно църковно строителство. Започва издигане на църкви и манастири, предимно в административните центрове. В старите крепости се строели малки църкви и параклиси, а в близост до тях възниквали манастири.

По време на Първата българска държава княз Борис І издигнал в столицата Плиска внушителна църква „Голямата базилика” и при нея възникнал манастир. През Х-ХI в. се наблюдава подем в строителството на манастири и те се оформят като самостоятелни социално-икономически единици. Тогава се образуват и монашеските братства. Монашеството имало и културно-просветна функция, а манастирите били книжовни и художествени средища, в които се създавали книги, църковна утвар, рисували се икони. В тях възниквали книжовни школи, обучавали се духовници. В този период (927-941) е поставено началото на манастира „Свети Иван Рилски“ на мястото на стара постница в Рила планина.

Хаджидимовски манастир, сн. Е. Троева, 2007 г.През XI век редица манастири са разрушени от нахлулите от север варварски племена. Поради икономически затруднения други манастири запустяват. Изчезват ценни паметници на старата българска култура и изкуство. В оцелелите манастири се настанява гръцко духовенство. Отделни манастири успяват да се запазят и продължават традицията на културни средища. През този период се засилва отшелничеството, при което монасите живеели в пещери или колиби и около тях се оформяло монашеско братство. През Х-ХІІ в. отшелници се заселвали и в скални пещери, като така възникнали скалните манастири. Най-много били те в Северна България. По поречието на река Русенски Лом е разположен действащият и днес скален манастир – Басарбовският.

През периода на Втората българска държава настъпва подем в манастирското строителство, царе и боляри възстановяват старите манастири, строят нови и чрез царски грамоти ги даряват с права и имоти. Възникват манастирски обители из Стара планина, Рила, Витоша, Родопите и особено край престолния Търновград. Повечето от търновските манастири от това време са свързани с ктиторската дейност на Асеневци и на техните приемници. Такива са „Великата лавра св. 40 мъченици“, „Св. Богородица Пътеводителка“ – на хълма Св. Гора, „Св. Иван Рилски“ – на Трапезица, „Св. Богородица Темницка“ – на Царевец. На юг от Търново възникват Капиновският, Плаковският, Присовският, Лясковският манастир.

Троянски манастир Успение Богородично, сн. Е. Троева, 2010 г.Най-голямо развитие и духовен ръст манастирите в средновековна България бележат през XIV век при царуването на Иван Александър (1331 -1371) и сина му Иван Шишман (1371 - 1393). Окончателно се оформя типът манастирски комплекс. Заради честите варварски нашествия обителите се издигали в труднодостъпни места и приличали на малки крепости. Те били ансамбли от култови сгради, жилищни и стопански постройки, като в средата на манастирския двор била църквата. Средновековните манастири се превръщат в големи феодални владения, притежаващи много имоти. Най-голям поземлен собственик става Рилският манастир. В по-големите манастири се развивали занаяти. Православните български манастири, като средновековни институции, съчетавали религиозни, социални, политически и културни функции, утвърдили се като просветни и книжовни центрове. В по-големите възникнали училища и художествени ателиета. С манастирите са свързани имената на редица български книжовни дейци.

В тази епоха манастирите се строели по подобие на Атонските и повтаряли устава и структурата на организиране на Атонската монашеска република, зародила се през IХ в. По подобие на Атонската Света гора в България възникнали Средецката Мала Света гора, Търновската Света гора, Сливенската Света Гора, Родопската манастирска общност. Начело на монашеското обединение стоял „главен” манастир, наречен Лавра, координиращ и ръководещ останалите.

При завладяването на България от османците бил нанесен съкрушителен удар на църковната архитектура по нашите земи. Манастирската система е разбита, манастирите са разграбени и опожарени, монасите – избити или забегнали, и в течение на десетилетия обителите запустяват и се саморазрушават. Манастирски училища и книжовни школи за дълго време престават да съществуват. През втората половина на ХV в. постепенно манастирската мрежа започнала да се възстановява. Началото е поставено през 1460 г. с възстановяването на разрушения от турците Рилски манастир. В Софийско през 1476 г. боляринът Радослав Мавър възстановява Драгалевския манастир, а в 1493 г. боляринът Радивой въздига Кремиковския манастир. На мястото на разрушените стари внушителни църковни сгради се строят малки безкуполни и непретенциозни църкви, чиито вътрешни стени и сводове били богато украсявани със стенописни.

Гложенски манастир Св. Георги Победоносец, сн. Е. Троева, 2016 г.През ХV-ХVII в. православните манастири са единствената българска институция, крепител на българския дух и народност, основни културни, образователни и духовни центрове. През епохата на чуждото владичество Рилският манастир е главен просветен и книжовен център. В него работят писатели, книжовници и просветители, между които Владислав Граматик, Димитър Кантакузин, дамаскинарят Йосиф Брадати. София се утвърждава като втори духовен център, като Софийската книжовна школа се развива в околните манастири със средище Драгалевската. В манастирите се организират килийни училища, които поддържат грамотността на населението. Големите и богати манастири издържали по няколко такива училища и метоси. Рилският манастир имал повече от петдесет килийни училища и метоси в различни градове и села на страната, в които учителствали рилски монаси.

Османската власт налага ограничения в архитектурното решение на манастирските сгради и църковното строителство се опростява. Поради това манастирските църкви от епохата на османското владичество, от периода преди националното Възраждане, не блестят със своята архитектура с изключение на съборния храм в Бачковския манастир. През Българското възраждане започва възстановяване на манастирски комплекси. Местното население събира пари и гради нови свети обители. Появяват се девическите манастири. През XVIII-ХІХ в. важна роля в книжовния живот имат главните манастирски центрове – Рилският манастир, старопланинските обители и манастирите край София. Тогава се издигат големи каменни църкви в Батошевския, Соколския, Троянския, Плаковския, Рилския, Лопушанския, Араповския манастир, който са забележителни образци на българската възрожденска култова архитектура. В българските манастири, особено през епохата на Българското възраждане, се развиват и приложно-декоративни изкуства. Православните ни манастири са тясно свързани и с национално-освободителната борба на българите, приютявали са в килиите си революционери.

Манастир Св. Атанасий, с. Златна ливада, дн. Е. Троева, 2009 г.През XIX в., въпреки че манастирите продължават да бъдат монашески обители, място за поклонничество и религиозна дейност, постепенно те променят функциите си. Църковният храм вече не е център на духовния живот на българина, функциите му се изземват от общините и светските учреждения в градовете – училища, читалища, библиотеки. Променя се и структурата на манастирския комплекс в съответствие с промяната на функциите му. След Освобождението на България от османско владичество много средновековни манастири са възстановени и преустроени. В някои от тях със средства на околното население са издигнати нови християнски храмове, които са високи, монументални, богато изписани. В първите десетилетия на ХХ в. много популярна практика била да се изнамират и възстановяват стари манастири по указание на светец-покровител, явил се в съня на някой човек. И периодът между двете световни войни изобилства с „изнамиране” на такива свети места. Тогава в Софийско се появява пророчицата Бона Велинова, която редовно сънувала „заровени” или разрушени от турците свети обители, като инициира „възстановяването“ на редица църкви и манастири.

След налагането на тоталитарния режим у нас през 1944 г. държавата провежда политика на агресивен атеизъм. Църковните отци и монасите са подложени на преследване. Божиите храмове години наред са обречени на забрава, въведена е фактическа забрана за строеж на нови храмове и манастири. Настъпва значителен упадък в манастирските комплекси, някои от тях престават да съществуват и монашеството изцяло загубва своя облик. Функциите и ролята, които светите обители имат векове наред, окончателно изчезват. Комунистическата власт отделя оскъдни средства за поддържане на манастирите, а някои превръща в музеи. Така през 1961 г. Рилският манастир е обявен за Национален музей, открит тържествено през 1965 г. През 1976 г. манастирът става национален исторически резерват, а от 1983 г. е културен паметник под егидата на ЮНЕСКО. Монашеският статут на Рилския манастир се възстановява през 1991 г.

След политическите промени у нас през 1989 г. се наблюдава повишен интерес на българите към християнската религия, засилва се поклонничество в манастирите. Настъпва подем във възстановяването на манастирски комплекси, не са редки случаите на построяване на нови храмове в тях. Възроди се вековната традиция на дарителството. В църквите към манастирските обители се изпълняват ритуали, свързани с важни моменти от живота на човек като кръщене, венчавка, помен за починал човек.


Литература

Прашков, Л., Бакалова, Е., Бояджиев, Ст. Манастирите в България. София, 1992.

Тулешков, Н. Архитектура на българските манастири. София, 1988.

Шарланова, В. Софийската Света гора. София, 2013.