Към класическите методи на етнографията принадлежи теренното изследване. Теренното изследване цели създаването на плътна, наситена „картина“ на изследваните хора/култури/региони. Тази „картина“ се постига чрез прилагането на конкретни техники/методи като включено наблюдение, провеждане и записване на разговори / интервюта по определени въпросници, регистринане на място, време, участници в обредите.