Земеделието е един от основните поминъци на обитателите на българските земи още от древността, за което свидетелстват редица археологически находки. Факторите, благоприятстващи развитието на земеделието по нашите земи, са географското положение, теренните и почвените условия.