Една от основните закономерности на нашата цивилизация е обстоятелството, че хората живеят организирани в социални групи. Груповата идентификация, общите цели и споделените норми са едни от най-важните фактори за съществуването на дадена група. Основен принцип за разграничаване видовете групи е според начина им на формиране. По този критерий те се разделят на формални (официални) и неформални (неофициални) групи.