Изследвания на семейните форми.
Изследванията на семейството са съществена част от изследването на народната култура. Изследването на семейните форми в България, както и в другите балкански страни, започва около средата на 19-и век. Подтиците идват първоначално отвън. През 19-и век се развива историческата правна наука. Доминиращата концептуално-теоретична основа през това време е еволюционизмът. Широката международна научна мрежа и дълбокото познаване на съвременните теории и подходи е характерно за водещите български, но и общо балкански, изследователи на народната култура от този период. От гледна точка на повечето представители на еволюционизма развитието на семейството протича линеарно от комплексно семейство с колективна собственост към нуклеарно семейство и частна собственост.

Съвременните развити общества, от една страна, се разкъсват между противоречията, които поражда бързото развитие на технологиите и съответното повишаване на стойността на младите професионалисти. От друга страна, в определени слоеве на обществата възрастните хора разполагат с власт, ресурси и съответно – контрол. Със своите решения те могат да действат като спирачка за нормалното развитие на обществото. Противоречието между генерациите понякога се снема много трудно. Модернизационният процес, който протича неравномерно в различни слоеве на макрообществото и на етнокултурните групи, поражда допълнителни дистанции и напрежения.