Официалният празничен календар е съвкупността от обявени на ниво държава официални празници, които се честват, а датите им са неработни дни. Официалният празничен календар включва както значими религиозни празници, така и съвременни граждански, отбелязващи важни за нацията събития, също и международно отбелязвани (напр. Нова година януари, Ден на труда 1 май). Официален празничен календар се формира в следосвобожденска България, като в хода на времето, основно под въздействие на политически промени, в него настъпват значими трансформации.