Системите и термините на родство отразяват и показват субординацията на родствените връзки между хората, основаващи се върху основните видове родство: кръвно, което е пряко и непряко /първото е в резултат от произхода на едно лице от друго; второто – на различни лица от общ родител/, така и брачно родство /по свойство/ вследствие на брачни семейно-родствени отношения.  

Българската традиционна култура представя рода и семейството у българите като стълбове на социалната организация, както и като най-убедителен гарант за оцеляването на човека. Цялата обредност на българите – календарна и семейна, е изградена върху принципа на родовата солидарност, върху хармоничните, но строго определени отношения между родовете на мъжа и жената: култовете към светците, покровители на рода, се поддържат последователно и дълго време съхраняват съществени черти на традиционната обредност; народното обичайно право показва колко дълбоко залегнала в същността на българите е обичайната нормативна система, също изградена на родов принцип.