След Освобождението до Балканската война икономиката на България има селскостопански облик. В началото на ХХ век селското стопанство отчита интензификация в своето развитие, подем в животновъдството и бързо нарастване на продукцията в резултат на разширяването на обработваемите площи, увеличен внос на селскостопанска техника, протекционистична държавната политика (включваща стремеж за модернизация) и навлизането на търговските отношения в сектора. Нарастването на пазарните цени на селскостопанската продукция от началото на века и облекчаването на данъчната тежест допринасят за увеличаването броя на средните стопанства. Учредяването на Българска земеделска банка и възникването на земеделските спестовни каси подпомагат значителното ограничаване на лихварския капитал в селото.