С понятието мултикултурализъм се обозначава културното различие между общностите в дадено общество и политиката, която подкрепя това различие. Съществуват две основни и привидно различни линии, развили се при различни правителствени политики и стратегии.

Всяка от големите школи в световната наука влага свое разбиране в понятието за народна култура. То зависи от основната философска концепция на школата за общественото и историческото развитие.

Как една етнологична научна школа тълкува традицията, е въпрос на философско-мирогледна интерпретация, на възприета в тази школа теоретична рамка на обществознанието и етнологията като негова част, както и на научно-образователния контекст, в който етнологията е вписана в съответната страна.

Страница 2 от 2