Названието джин е заемка през тур. cin от араб. ginni ‘невидим демон’. Вярванията за този арабски дух на пустинята се разпространяват на Балканите след османското завоевание на полуострова. Според исляма джиновете са една от трите категории разумни същества, сътворени от Аллах (другите две са ангелите и хората). В Корана те са описани като създадени от бездимен огън, с въздушни или огнени тела и променящ се облик.

Според Корана злото в света се дължи на действията на дявола, който е враг на Аллах. В свещената книга на мюсюлманите шейтанът се наименова Иблис. Това название се извежда от гръцката дума диаболис, докато понятието шейтан произлиза от библейското название на дявола сатана. Общомюсюлманската представа за Иблис като враг на човешкия род е позната и на българските мюсюлмани. Tе наричат шейтана и с наименованията враг и дявол.

Страница 2 от 2